1. Predávajúci

  Prevádzkovateľom, majiteľom a predávajúcim internetového obchodu www.kremkrem.sk je spoločnosť ERDE Europe s. r. o.

  Sídlo spoločnosti:

  ERDE Europe s. r. o.

  Pri majeri 646/27

  900 55 Lozorno, Slovenská republika

   

  IČO: 50 407 406 (registration number)

  DIČ: 2120319410 (Tax ID)

  IČ DPH: SK2120319410 (VAT ID)

  IBAN: SK13 1100 0000 0029 4302 5763
  BIC: TATRSKBX (swift/bic code)

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo: 112827/B


  2. Predávajúci sa zaväzuje
  Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej kvalite a cene (ako bolo uvedené v čase objednávky), vystaviť doklad o kúpe, zabaliť a odoslať tovar.

  3. Kupujúci sa zaväzuje
  Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar a zaplatiť zaň. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si bude vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou, a to minimálne sumu 15 €.

  4. Objednávanie, nákup a dostupnosť tovaru
  4.1 Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu www.kremkrem.sk
  4.2 Všetky ceny sú uvedené podľa platnej legislatívy SR. 
  4.3 Po vytvorení objednávky vám zašleme e-mail, ktorým potvrdíme vašu objednávku a jej dostupnosť. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, nedostupný, alebo na ceste na náš sklad, budeme vás o tom informovať. Bude vám ponúknutá adekvátna náhrada a príslušná cena. Pokiaľ bude možné daný tovar doobjednať, budeme vás informovať o čase doručenia a cene.
  4.4 Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo Packetou. Zásielky sa spracúvajú iba počas pracovných dní a sú odovzdané kuriérovi obvykle v priebehu 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak je požadovaný tovar na sklade.
  4.5 Tovar je pri preprave bezpečne zabalený a je poistený kuriérskou službou.

  5. Minimálne množstvo
  Minimálne množstvo pre platnú objednávku je 1 kus.

  6. Cena tovaru
  6.1. Spoločnosť ERDE Europe s. r. o. je platcom DPH a všetky zákonné náležitosti boli zaplatené pri nákupe tovaru.
  6.2. Ceny uvedené na našej internetovej stránke obchodu www.kremkrem.sk sú platné v čase objednania tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
  6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  7. Platba za tovar
  Spôsob platby si vyberiete na stránke www.kremkrem.sk
  Platbu je možné zrealizovať nasledovnými spôsobmi:

  • Bezhotovostný bankový prevod na účet (po zaslaní platobných údajov)

  • Platba kartou cez ComGate na stránke www.kremkrem.sk

  • Dobierka


  8. Zrušenie objednávky (Storno)
  Objednávku je možné zrušiť do 2 hodín od prijatia potvrdzujúceho e-mailu z našej stránky, že bola objednávka prijatá, a to výlučne písomnou formou e-mailom na adresu: info@kremkrem.sk, pričom nám poskytnete identifikačné údaje, aby sme vedeli objednávku správne identifikovať. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku neskôr, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad balné, či náklady spojené s doručením objednávky).

  9. Ochrana osobných údajov
  Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v našich Podmienkach ochrany osobných údajov na https://kremkrem.sk/ochrana-osobnych-udajov

  10. Predávajúci nenesie zodpovednosť
  Predávajúci nenesie zodpovednosť za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci tzv. vis major (prírodná katastrofa, vojna, štrajk, núdzový stav a pod.).

  11. Reklamácie a Alternatívne riešenie sporov
  11.1. Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: info@kremkrem.sk.
  11.2. Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar, alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite alebo inom množstve, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru predajcovi www.kremkrem.sk. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Pokiaľ nastala chyba na strane predajcu, cena za prvú prepravu bude zohľadnená pri reklamácii.
  11.3. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@kremkrem.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán Ministerstvo hospodárstva SR[1]. Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
  11.4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 € s DPH. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

  12. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy
  12.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  a)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
  b)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
  c)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
  d)  kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
  12.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
  12.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  12.4. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  12.5. Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  12.6. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  12.7. Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
  12.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), najmä:

  - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  - ostatné prípady sú uvedené v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

  13. Záruka a správne skladovanie produktov
  13.1 Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare (na obaloch) nie je uvedené inak. Dátumy spotreby sú uvedené na obaloch jednotlivých produktov.
  Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených nižšie. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

  13.2 Kupujúci je povinný uchovávať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.
  13.3 Všeobecne je odporúčané kozmetické výrobky uchovávať v suchom, chladnom a tmavom mieste.

  14. Záverečné ustanovenia
  14.1 Podľa zákona č. 128/2002 Zb. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je všeobecným orgánom kontroly vnútorného trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,  P. O. Box 5, 820 07  Bratislava.

  14.2 Tieto obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu www.kremkrem.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  14.3 Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho
  14.4 Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.
  14.5 Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.
  14.6 Celý obsah stránky kremkrem.sk podlieha ochrane podľa Autorského zákona SR. Akékoľvek používanie obsahu, alebo šírenie jeho časti, nie je dovolené. 

  Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2023.
   
  Príloha:
   
  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
   
   
  podľa ustanovenia § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
   
  Kupujúci: Meno a priezvisko: ...................................................................................................
                    Ulica a číslo:..............................................................................................................
                    Mesto: ........................................
                    PSČ: ..........................................
                    E-mail: .......................................
                    Kontakt: .....................................
   
   
  Predávajúci:      ERDE Europe s. r. o. so sídlom Pri majeri 646/27, 900 55 Lozorno, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.:  112827/B
  IČO: 50 407 406, Tel. +421 (0) 910 619 061, e-mail: info@kremkrem.sk

  Týmto oznamujem(e), že odstupujem(e) od uzavretej zmluvy na konkrétny tovar:
   
  Dátum objednania tovaru dňa: .............................................
  Dátum doručenia (prijatia tovaru): .........................................
  Číslo faktúry: ........................................................................
   
  Žiadam o vrátenie hodnoty faktúry: ......................................
  Sumu žiadam vrátiť na účet: IBAN a SWIFT ......................................................................................
   
  Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný(á) zaslať tovar predávajúcemu.
   
  Dátum: .............................                                                                Podpis: .............................
   

  [1] Zoznam subjektov ARS je dostupný na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov